MÃ PIN (CODE) ONLINE

1. Thông tin Mã (Pin) code

a). Mã (Pin) code là chuỗi ký tự Chữ và số tương ứng với từng khóa học trên website: smartbrain.edu.vn

b) Tên gọi "Phần Mềm Luyện Ảo Tính Smart Brain" Số hiệu Bản quyền: 2282/2018/QTG,

ngày 19/04/2019. Thương hiệu độc quyền số: 2346/QĐ-SHTT, ngày 13/01/2017. Chủ sở hữu: 

TOAN TU DUY CO., LTD. Tác giả:  Nguyễn Đại Dương

c). Học viên mua: Ghi chú nội dung là Mã (pin) code cho khóa học nào.

Ví dụ: 01 Mã (pin) code khóa học Cấp Độ 1...

d). Thời hạn Pin: Khóa học từ 4 - 5 tháng đối với học viên. Đối với giáo viên; giảng viên = 6 tháng.

2019-07-03 22:12:48

100,000 ₫

 

2. Đăng nhập/ vào khóa hoc/ cào lớp bạc/ nhập mã Pin/ xác nhận/ vào học

 

Sản phẩm cùng khóa học